UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zdj. David Perez na licencji CC BY 3.0

Prawie każdą i każdego z nas.

Tylko co dziesiąty człowiek na świecie oddycha powietrzem, które wedle norm WHO określane jest jako bezpieczne.

Zrozumienie skali oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasze życie jest pierwszym krokiem do tego, by znów oddychać pełną piersią.

Zanieczyszczenie powietrza w liczbach

Nowe dane Światowej Organizacji Zdrowia łączą ze sobą informacje satelitarne oraz lokalny monitoring, oferując nam prawdziwie globalny obraz zjawiska, szczegółowe dane dla przeszło 3 tysięcy miast oraz najnowsze szacunki, dotyczące spowodowanych przez zanieczyszczenia śmierci oraz chorób.

92% ludności świata – zarówno miejskiej, jak i wiejskiej – żyje na obszarach, na których dochodzi do przekroczenia opracowanych przez WHO norm jakości powietrza.

56% miast monitorujących sytuację ma normy zanieczyszczeń przekroczone o 3,5 lub więcej razy w stosunku do zaleceń WHO.

87% śmierci z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ma miejsce w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodu na mieszkańca.

Rosnące poziomy zanieczyszczeń

Globalne poziomy zanieczyszczeń w miastach monitorujących jakość powietrza wzrosły w latach 2008-2013 o 8%.

Dochodzi jednak również do zmian na lepsze.

Miasta całego świata, działając na rzecz ograniczenia skali zanieczyszczeń powietrza (w tym emisji działających w krótkim okresie czasu substancji, przyczyniających się do zmian klimatu – SLCPs), w ciągu ostatnich lat dokonały niemałego postępu.

Niemal połowie miast w krajach wysoko rozwiniętych, które monitorowały stan powietrza, udało się zmniejszyć poziom zanieczyszczeń o 5% w okresie od roku 2008 do 2013.

Niemal co trzeciemu krajowi nisko- i średniorozwiniętemu, który monitorował poziomy zanieczyszczeń, udało się je zredukować o 5% między rokiem 2008 a 2013.

Tłumaczenie materiału kampanii BreatheLife