UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W jaki sposób zmobilizować rządy, firmy, organizacje i zmotywować zwykłych ludzi do działań dla poprawy kondycji naszej planety?


Historia

W roku 2015 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło 17 celów, mających wyznaczać kierunek naszym staraniom na rzecz lepszego życia i czystszego środowiska. Stanowią one treść Agendy 2030 – globalnego planu dla zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju. Tym razem dotyczą one nie tylko państw rozwijających się, ale wszystkich krajów na całym świecie.

Współpraca na rzecz Celów: Partnerstwo SDGs "Razem dla Środowiska"

W Centrum UNEP/GRID-Warszawa bierzemy sobie do serca te aspekty Celów, które dotyczą rozwoju w harmonii ze środowiskiem naturalnym i możliwościami naszej planety. Koordynujemy, a często też inicjujemy działania podejmowane w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”.

Działają z nami firmy, instytucje publiczne, samorządy, środowiska naukowe oraz osoby prywatne. Cieszymy się wsparciem Ambasad: Australii, Francji, Norwegii i USA. Wspólnymi siłami pokazujemy, w jaki sposób podnoszenie świadomości, wymiana dobrych praktyk oraz zmiana w modelach produkcji i konsumpcji mogą pomóc ludziom i przyrodzie.

W tym roku w Polsce, w ramach Zielonej Wstążki dla Planety – podobnie, jak Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) – zwracamy uwagę na zanieczyszczenie powietrza. Transport, budownictwo, utylizacja odpadów, przemysł, rolnictwo, spalanie paliw kopalnych – wszystkie te sfery naszego życia mają wpływ na stan powietrza, jakim oddychamy.

Zanieczyszczenia powietrza a nasza planeta

Nasz intensywnie czerpiący z naturalnych zasobów Ziemi styl życia doprowadził do tego, że produkujemy i konsumujemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Produktem ubocznym procesów produkcji i konsumpcji stała się większa ilość toksycznych związków chemicznych i cząstek stałych obecnych w powietrzu, którym oddychamy. Zwiększona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej powoduje z kolei niebezpieczne zmiany klimatu.

Zanieczyszczenia powietrza (np. dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu) obejmują więcej niż tylko gazy cieplarniane. Istnieje duży obszar nakładania się wpływu tych wchodzących ze sobą w interakcje związków. Chociaż może wydawać się, że są to dwie bardzo różne kwestie, zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza są ze sobą ściśle powiązane – poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza chronimy zatem również klimat.

Czyste powietrze a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza będą obejmowały zadania wytyczone przede wszystkim przez Cele: 12. (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13. (Działania na rzecz klimatu).

Podjęcie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń powietrza realizuje założenia Celu 3. (Dobre zdrowie i jakość życia), a także angażuje do działań postulowanych w Celach: 7. (czysta i dostępna energia), 9. (Innowacyjność, przemysł, infrastruktura) i 11. (Zrównoważone miasta i społeczności).

Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym mająca doprowadzić do efektywnego gospodarowania zasobami Ziemi, wspiera ochronę różnorodności biologicznej i działania niezbędne dla zachowania środowiska naturalnego w wodzie i na lądzie (Cele 14. i 15.).

 

 Cel 7