UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zdj. Bobak na licencji CC BY-SA 2.5

Raport UN Environment wskazuje na pozytywne skutki troszczenia się o wysoką jakość powietrza, którym oddychamy.

Globalne korzyści, związane z ograniczaniem skali zanieczyszczeń powietrza oraz wzrostu temperatury do 2 stopni Celsjusza powyżej globalnej średniej z okresu preindustrialnego mogą sięgać nawet 54,1 biliona dolarów amerykańskich.

Takie dane przynosi nam raport, przygotowany na potrzeby czwartego Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA4), znalazły się również w szóstej edycji dokumentu GEO-6 – najważniejszej publikacji o stanie globalnego środowiska, przygotowanej przez UN Environment.

Raport, który trafił do dyrektora zarządzającego UNEA4 – Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production – stał się inspiracją dla osób uczestniczących w obradach.

W dokumencie znalazło się miejsce m.in. na omówienie wątku zanieczyszczeń powietrza:

„Zanieczyszczenie powietrza generuje straty ekonomiczne sięgające 5 bilionów dolarów rocznie, pozostając jednym z ważniejszych czynników chorobowych. W skali jednego roku, przyczynia się do przedwczesnej śmierci ok. 7 milionów ludzi na całym świecie, z czego 4 miliony tracą życie w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem atmosferycznym, a 3 miliony z powodu zanieczyszczeń w samych budynkach mieszkalnych(…)

Najbardziej narażone na zanieczyszczone powietrze są osoby żyjące w krajach o niskich i średnich dochodach – szczególnie zaś 3 miliardy ludzi, uzależnionych od spalania drewna, węgla, biomasy czy nawozu na potrzeby ogrzewania, oświetlenia czy gotowania(…)

Na bazie prawa międzynarodowego państwa mają obowiązek zapobiegać możliwym do przewidzenia naruszeniom praw człowiek związanym z degradacją środowiska. Społeczności międzynarodowej nie udało się jednak jak do tej pory w odpowiedni sposób odpowiedzieć na kwestie szkód, wynikłych ze złego stanu środowiska”.

Osoby uczestniczące w UNEA4 dyskutowały nad stanem procesu wdrażania przyjętej w roku 2017 rezolucji, która dotyczyła zapobiegania nowym oraz redukcji istniejacych zanieczyszczeń powietrza, przyczyniając sie w ten sposób do poprawy globalnej jakości powietrza.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, zanieczyszczenia powietrza zabijają rocznie 7 milionów osób, w tym 600 tysięcy dzieci, co czyni z nich globalne zagrożenie zdrowotne. Bank Światowy szacuje, że w roku 2013 kosztowały one globalną gospodarkę 225 miliardów dolarów. Dziewięćdziesiąt procent globalnej populacji wciąż oddycha powietrzem, które nie spełnia zaleceń WHO.

Przygotowany na UNEA4 raport podkreśla ważny argument na rzecz podjęcia pilnych działań – szacuje on utracone korzyści z usług środowiskowych w latach 1995-2011 na 4-20 bilionów dolarów. Pokazuje również, w jaki sposób praktyki rolnicze prowadzą do rosnącej presji na środowisko, kosztując nas ok. 3 biliony dolarów rocznie. Na kolejne 4,6 bilionów szacuje koszty, związane z obecnymi poziomami zanieczyszczeń.

Jest rzeczą oczywistą, że musimy zmienić sposób działania naszych gospodarek oraz to, jak wyceniamy konsumowane przez nas produkty – mówi reprezentująca UN Environment Joyce Msuya. – Naszym celem powinno być zerwanie związku między wzrostem gospodarczym a rosnącym zużyciem zasobów i związaną z nim kulturą marnotrawstwa.

GEO-6 prezentuje kompleksową ocenę stanu globalnego środowiska oraz realizowane obecnie działania, mające odpowiadać na związane z jego kondycją wyzwania. Przedstawia również możliwe ścieżki osiągnięcia szeregu celów środowiskowych, na które zgodziły się państwa członkowskie ONZ. Zawarte w nim informacje mają pomóc rządom oraz sektorowi prywatnemu w planowaniu działań, nakierowanych na ich osiągnięcie.

Na spotkaniu UNEA4, które odbyło się w marcu w Nairobi, przeszło 4.700 głów państw, ministrów, liderów z sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli ONZ dyskutowało nad nowymi posunięciami politycznymi, zmianami technologicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, pomagającymi w realizacji celu zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Wypracowane na szczycie rozwiązania mają nadawać ton globalnej dyskusji o środowisku oraz pomóc w osiągnięciu celów paryskiego porozumienia klimatycznego i Agendy 2030.

Tłumaczenie materiału kampanii #BreatheLife